Praktijk

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Nicole Slootheer
Catharinadal 11
5235 BJ Den Bosch (maaspoort)
Telefoon: 073-6424334

Lid Ned. Vereniging van klassiek homeopaten (NVKH, registratienummer 07-0533)
Koepelorganisatie RBCZ Licentienummer 170414R
AGB code Praktijk 90001242
AGB code Therapeut 90022856
Kvk nummer 51348853 
Bank NL74INGB0006467327 

Telefonisch spreekuur

Maandag tot en met donderdag van 12.30 - 13.00 uur. 

Tijdens het telefonisch spreekuur kun je terecht voor informatie over homeopathie en vragen over je behandeling. Op mijn antwoordapparaat kun je altijd een bericht inspreken. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 

Waarneming praktijk 
Als de praktijk gesloten is, tijdens studiedagen,congressen of vakantie, hoor je op mijn antwoordapparaat wie mij waarneemt.

Jouw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Daarom zal ik voorafgaand aan het eerste consult je vragen een behandelingsovereenkomst te ondertekenen.

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens als jouw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Klachten

Heb je klachten over de behandeling? Laat het  mij dan alsjeblieft weten. Hopelijk kunnen we dit samen oplossen. 

Is dit voor jou niet mogelijk kun je contact opnemen met:

  • Quasir Klachtencommissie www.quasir.nl
  • Download klachtenformulier.  www.nvkh.nl/klachtenformulier-nvkh/